อบต.กำแพง จัดโครงการอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลกำแพง”

อบต.กำแพง จัดโครงการอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลกำแพง”
วันนี้30พ.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมอุไรทอง อบต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กำแพง จัดโครงการอบรมอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ โดยมีนางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบป้ายแก่ร้านอาหารที่ปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100 % และ ว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์ ปลัด อบต.กำแพง เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวเพื่อจัดให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ครูผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร และแม่ครัวในโรงเรียนหรือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว่า 50 ราย ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสุขาภิบาลอาหารเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุงประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร การจัดบริการอาหารในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การสุขาภิบาลของกรมอนามัย อันจะนำไปสู่สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค

      

      

      
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

จังหวัด สระบุรีร่วมกับ อ.ส.ค .จัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนม “รักพ่อคิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อสร้าง” ในวันดื่มนมโลก

วันที่30พฤษภาคม2561นาย เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ณ หน้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มาแจกนม หัวหน้าส่วน ราชการที่ละ 1ลัง เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ให้คนไทยบริโภคนมในสังคมไทย มุ่งสร้างความรับรู้และผลักดันประเทศไทยให้ติดอันดับ Top 5 global trend ของ World Milk Day เพื่อส่งเสริมคนไทย เพิ่มการบริโภคนมให้เพิ่มขึ้นจาก18ลิตรต่อคนต่อปีมาเป็นอย่างน้อย25ลิตรต่อคนต่อปี เสร็จสิ้นในปี2563
ทางด้านองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)ถือกำเนิดมาโดยพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทยในอำเภอมวกเหล็กที่มีประวัติศาสตร์ สร้างฟร์ามโคนมไทย-เดนมาร์ค จึงเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคนมพร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมให้มากขึ้นจึงได้รณรงค์ให้คนไทยได้ดื่มนมทุกวัน เพื่อสุขภาพของตนเองเนื่องในวันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกอีกด้วย

     

     

      

      

       

/ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา  ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน