ตำรวจภูธนสถานนีเมืองสระบุรีจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชนและนักเรียน

วันที่17สิงหาคม2561พันตำรวจเอก เรืองยศ โสภาพลผู้กำกับตำรวจภูธรสถานีเมืองสระบุรีเป็นประธานมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมรองผู้กำกับจราจร รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน และเยาวชน นักเรียนผู้ปกครองประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการอบรมตามโครงการฯซึ่งในปัจจุบันปัญหาของยาเสพติดอยู่ไม่ไกลตัวเองโดยเฉพาะในครัวเรือนของน้องๆนักเรียนที่มีใกล้ตัวที่สุดเป็นการก่อให้เด็กๆเยาวชนจะไม่สามารถรู้ตัวว่าได้ตนเองเข้าไปในกลุ่มผู้ค้ายาได้โดยมีสิ่งจุงใจโดยให้เด็กๆให้เงินหรือชักจูงให้กลุ่ม เยาวชนของน้องๆนักเรียน เป็นไปได้ดังนั้นทาวด้านตำรวจภูธรเมืองสระบุรีเร่งเห็นว่ามีแนวทางที่ป้องกันเรื่องปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กเยาวชนจึงได้มีการจัดอบรมสร้างความเรียนรู้และส่งเสริมสน้างให้เยาวชนที่ได้เข้าอบรมในคนั้งสามรถนำไปใช้ในครอบครัวของตนเองก่อนและยังมีความหวังความต้องการให้เยาวชนนักเรียนได้นำความรู้ไปปฏิบัติในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง

     

     
ซึ่งในปัจจุบันตำรวจยังมีโครงการครู DARE จัดไปให้ความรู้ให้กับนักเรียนและเยาวชนในสถานการศึกษาเป็นประจำจึงคาดว่าจะได้นักเรียนได้นำความรู้เพื่อชักชวนนำไปปฏิบัติจริงและเป็นเครื่อข่ายข่าวในกลุ่มเยาวชนในการแก้ปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืนต่อไป

     

     

/ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรานงาน

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ จัดงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ผอ.วรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนตั้งเเต่ชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 752 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้มีกิจกรรมไว้มากมายดังนี้ 1.การเเสดงเต้นประกอบเพลง “โลกสวยด้วยมือเรา”ของนักเรียนระดับอนุบาล 2.การเต้นประกอบเพลง “ลมบกลมทะเล” จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 3.การเเสดงผลงานด้านการทดลอง เเละโครงงานวิทาศาสตร์จากนักเรียนชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 4.การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 5.การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 6.การเเข่งขันวาดภาพ ระบายสีตั้งเเต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัตถุประสงค์ในการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อฝึกให้ผู้เรียน คิด วิเคราะห์นำวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่เเนวทางการเเข่งขันตามหน่วยงานต่างๆได้

    

     

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์